نخستین مرجع تخصصی پرورش شخصیت کاریزماتیک

کاریزما به مجموعه‌ای از صفات شخصیتی و ترکیبی از جذبه و جاذبه همزمان در رفتار رهبران کاریزماتیک اشاره می‌کند. شخصیت کاریزماتیک مانند آهن‌ربایی است که دیگران را به حضور خود جذب می‌کند و در عین حال احترام و تحسین آنها را به دست می‌آورد. 

در سایت مستر کاریزما مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی جهت پرورش شخصیت رهبری کاریزماتیک در زندگی اجتماعی و کسب و کار به صورت ویدیویی، صوتیف مقالات و کوچینگ ارائه می‌گردد.