کاریزمای راسپوتین – پادکست اسطوره ارتباط چشمی و جذبه شخصیت

پادکست کاریزمای راسپوتین - اسطوره تبدیل کاریزمای فردی به کاریزمای اجتماعی در این پادکست از سلسله مباحث پرورش شخصیت کاریزماتیک تلاش می‌کنیم مفهوم جذبه شخصیت تولید شده از طریق ارتباط…

2 دیدگاه