از پشت به خودت خنجر نزن!

اگر حوصله شعارهای تکراری و نداری...

چگونه کاریزمای فردی خود را افزایش می‌دهیم؟

مغرور و سرفراز

در مستر کاریزما با استفاده از پژوهش‌های معتبر روانشناسی
و اجتماعی به پرورش شخصیت کاریزماتیک می‌پردازیم.
mrkarizma.ir

بسته‌های آموزش و مشاوره توسعه فردی

کاریزمای تک ستاره

ویدیو

کاریزمای سه ستاره

آنلاین

مشاوره و کوچینگ

کاریزمای پنچ ستاره

5/5

VIP

کوچینگ رهبری

سوالی دارید؟