فروشنده کاریزماتیک، علاوه بر مهارت فروش، بر ارتباط کاریزماتیک هم مسلط است و به رهبری ذهن مشتری می‌پردازد. در این مقالات، الگوی کاربردی مذاکره فروش در بازار بومی را معرفی می‌کنیم.

روانشناسی مدیریت فروش و رهبری ذهن

چهار الگوی اصلی در روانشناسی مدیریت فروش و رهبری ذهن آشنایی و تسلط بر اصول روانشناسی مدیریت فروش و ترغیب با هدف رهبری ذهن برای موقعیت رهبری سازمانی و کارآفرینی،…

4 دیدگاه