فروشنده کاریزماتیک، علاوه بر مهارت فروش، بر ارتباط کاریزماتیک هم مسلط است و به رهبری ذهن مشتری می‌پردازد. در این مقالات، الگوی کاربردی مذاکره فروش در بازار بومی را معرفی می‌کنیم.