کاریزما صفتی است که در ارتباط با دیگران به آنها نسبت می‌دهیم. افراد کاریزماتیک استاد علم ارتباط میان فردی و ارتباط اجتماعی‌اند. بنابراین زبان بدن که نقش تکمیل کننده کلام را در رهبری ذهن دیگران دارد در آموزش کاریزما اهمیتی اساسی داشته و موزع مقالات و مطالب اموزش زبان بدن کاریزما در این وب‌سایت است.